Beleidsplan Stichting Cine Inclusief

Missie/visie

In Nederland hoort iedereen erbij. Toch zijn er nog veel groepen mensen die niet vanzelfsprekend onderdeel van onze maatschappij zijn. We streven naar een inclusieve en diverse samenleving waar iedereen, ongeacht afkomst, identiteit en geaardheid, zichzelf kan zijn.

Om hieraan bij te dragen, maken we hoogwaardige documentaires binnen de thema’s diversiteit en inclusie. De onderwerpen brengen we op een laagdrempelige en toegankelijke manier. Zo werken we aan acceptatie van mensen voor wie dat nog niet altijd vanzelfsprekend is. In samenwerking met andere partijen koppelen we onze documentaires aan educatieprogramma’s voor scholen.

Doelstelling

Met de documentaires en educatieve programma’s willen we bijdragen aan meer begrip, acceptatie en normalisatie van mensen die niet vanzelfsprekend onderdeel zijn van onze Nederlandse maatschappij. Thema’s zijn onder meer: culturele achtergrond, genderidentiteit, geaardheid, handicap, vrouwen.

Strategie

Per periode nemen we een speerpunt als thema. Voor de komende drie jaren zijn dat:

2021/2022: Documentaire over dak- en thuisloze LHBTI-jongeren.
Documentaire over de, naar schatting, tussen de 1000 en 2000 LHBTI-jongeren die dakloos raakten, omdat ze door hun familie niet geaccepteerd worden. We noemen ze regenboogjongeren. De documentaire brengen we, in samenwerking met partners, onder de aandacht van de omgeving van de jongeren. Daarnaast wordt een korte versie van de documentaire gebruikt in lessen op scholen om ook de schoolomgeving van de jongeren bewust te maken van het probleem. Ons doel is om gedragsverandering teweeg te brengen waardoor er minder of liefst helemaal geen LHBTI-jongeren meer op straat komen te staan. Met AT5 is een intentieovereenkomst opgesteld voor uitzending.

2022/2023: Documentaire over genderdiversiteit in de wereld.

Onze westerse wereld kent een binaire indeling: man en vrouw. Mensen die niet aan het binaire verwachtingspatroon voldoen, hebben vaak te maken met uitsluiting, discriminatie en geweld. In deze documentaire laten we zien dat er vele tientallen culturen over de wereld verspreid zijn die veel ruimer met genderidentiteit omgaan of omgingen. Op deze manier willen we bijdragen aan meer begrip en normalisatie van mensen die niet voldoen aan het binaire patroon. De Native Americans bijvoorbeeld onderscheidden, tot de Europeanen kwamen, zelfs vijf genderrollen, waarbij taakverdelingen niet volgens genderrollen waren ingedeeld. In India werden de Hijara’s al 400 jaar voor Christus beschreven. In 1894 werden deze transgendermensen door de toen heersende Engelsen gecriminaliseerd en gearresteerd omdat dit niet conform hun maatstaven was. Dit zijn maar enkele voorbeelden, want er zijn veel meer culturen over de hele wereld verspreid waar de genderrollen zoals wij die kennen niet zo in beton gegoten waren, zoals onder andere in Oman (Kanith), Mexico (Muxas), Indonesië  (Waria) en Samoa (Fa’afafine). De documentaire heeft tot doel om mensen die genderdiversiteit afwijzen en soms ook veroordelen, inzicht te geven wat genderdiversiteit is. Door begrip volgt eerder acceptatie.

Organisatie

Stichting Cine Inclusief
Toernooiveld 29
1359 JN Almere

KvK: 80752799
RISN: 8617.87.031

Website          : www.cineinclusief.nl

E-mail              : welkom@cineinclusief.nl

Bestuur (onbezoldigd)

Randall van Poelvoorde         – Voorzitter

Linda Klabbers                        – Secretaris

Nicole Rote                             – Penningmeester

Financiën

Per project worden particuliere- en overheidsfondsen benaderd om de projecten te financieren. Tevens zal een social-media campagne en een free publicity- ofwel PR-offensief ingezet worden voor het werven van donateurs. De opbrengsten komen geheel ten goede aan de uitvoering van de projecten.

April 2021